Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in Grijpskerk , Lauwerzijl en Niezijl, kunnen worden aangemeld bij de schoolleiding.
Er kan een afspraak gemaakt worden om nader kennis te maken en een kijkje in de school te nemen, bij voorkeur samen met uw kind(eren).
Ouders ontvangen bij kennismaking met de school de schoolgids of kunnen deze nalezen op onze website. 
 
Aanmelding van vierjarigen
In verband met de prognose, de samenstelling en de grootte van de groepen voor het volgend schooljaar willen we graag in een vroeg stadium over de mogelijke aanmeldingen van  kleuters, die vier jaar worden, beschikken. Ook is er in februari een zogenoemde “open dag” in de kleutergroepen. U kunt op deze morgen kennismaken met het onderwijs in de kleutergroepen en een indruk krijgen van De Borgstee. Er is dan tevens gelegenheid uw kleuter, als deze vier jaar wordt in het aankomende schooljaar, aan te melden.
 
Steeds vaker kiezen ouders van een kind dat een handicap heeft ervoor dit toch regulier basisonderwijs te laten volgen. Immers, door het beleid rond Passend Onderwijs is het de bedoeling dat ook kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs werden verwezen, nu zoveel mogelijk binnen het regulier basisonderwijs worden opgevangen.
  
Schoolgewenning
In het toelatingsbesluit van de Wet op het Basisonderwijs staat o.a. het volgende artikel:
“Toelating bij wijze van schoolgewenning: vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de Wet op het Basisonderwijs.”
De scholen van Penta Primair maken gebruik van dit artikel en stellen ouders in de gelegenheid hun kinderen de sfeer van de school te laten proeven.
Minimaal vier weken voor de 4-de verjaardag neemt de groepsleerkracht contact met u op. De leerkracht plant dan de wenmomenten en ook het huisbezoek . De dag na de 4-de verjaardag mag uw kind naar school.
 
Inschrijving
Bij aanmelding van hun kind[eren] vullen ouders het aanmeldingsformulier in. Hierbij wordt ook een kopie van het burgerservicenummer  van het aangemelde kind gevraagd.
 
Uitschrijvingverklaring
Kinderen die door verhuizing van een andere school komen moeten bij inschrijving op De Borgstee een uitschrijvingverklaring overleggen van de oude school. Dit is een nieuwe maatregel om  schoolverzuim tegen te gaan.
 
Onderwijskundig rapport
Over iedere leerling die de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit gebeurt door de groepsleerkracht. Het rapport dient te worden ondertekend door de directeur. Een afschrift van het onderwijskundig rapport wordt verstrekt aan de ouders. Het originele exemplaar wordt verzonden naar de toekomstige school.